Even praktisch

    2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

 

    Openingsuren

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

12.55 – 15.45

12.55 – 15.45

12.55 – 15.45

13.05 – 15.00

We vragen met aandrang dat alle kinderen, ook de kleuters, op tijd op school zijn. Op die manier ontmoeten de leerlingen de klasgenoten op de speelplaats, nemen ze deel aan het onthaal in de klas en begint de schooldag op een rustige, gestructureerde manier. Wacht niet tot het belteken om de leerlingen de speelplaats op te sturen!

De schoolpoort gaat ’s morgens open om 7 uur en er is opvang verzekerd tot 18.15 uur (woensdag tot 13 uur). Wie vóór 8 uur op school komt, gaat naar de opvang. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kinderen, die voor 8 uur buiten wachten in plaats van naar de opvang gaan. Van 7 tot 8 uur gaat de opvang in de turnzaal door.

De leerlingen die niet met de rij vertrekken of door de ouders opgehaald worden, moeten op de aangelegde wachtplaats aan de parking onder begeleiding van een leerkracht blijven wachten.  Kinderen die ‘s middags op school eten, mogen tussen de middag onder geen enkele voorwaarde de school verlaten.

’s Middags mogen de leerlingen niet vroeger dan 12.40 uur opnieuw op school  komen.

Verlaten van de school

De leerlingen kunnen de school op twee manieren verlaten:

1.    Ofwel met één van de twee begeleide rijen:

*        richting Basculestraat:

*        richting Meenseweg (overstekers Zebrapad)

In beide gevallen eindigt de verantwoordelijkheid van de toeziende leerkrachten bij het ontbinden van de rijen. De leerkrachten kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor kinderen die, zonder toelating van de begeleidende leerkrachten, de rij verlaten of op de straathoek blijven wachten tot ze afgehaald worden. Alle leerkrachten die de rij begeleiden zijn gemachtigde opzichter.

2.    Ofwel samen met de ouders of met de personen die door de ouders zijn
aangesteld.

In geen geval mag de leerling de school op eigen houtje verlaten.

Fietsers vervoegen achteraan één van de twee rijen; zij gaan daarbij te voet, met de fiets aan de hand, tot aan de plaats waar de rijen ontbonden worden.

Opvang

Elke dag is er mogelijkheid tot opvang en/of studie.

Morgenopvang:                          opvang van 7 tot 8 uur in de turnzaal

Avondopvang: (voorlopige regeling)

Kleuters:

opvang in de turnzaal / buiten tot 18.15 uur

1ste en 2de leerjaar:

16.15 tot 16.45 uur (vrijdag: 15.15 tot 16 uur): avondstudie in de refter. De leerlingen mogen op ieder moment afgehaald worden.

3de en 4de leerjaar:

16.15 tot 17 uur (vrijdag: 15.15 tot 16 uur): avondstudie in de refter. De leerlingen mogen op ieder moment afgehaald worden.

5de en 6de leerjaar:

16.15 tot 17 uur (vrijdag: 15.15 tot 16 uur): avondstudie in de polyvalente zaal (parking: gang directie). De leerlingen kunnen, eens de studie begonnen is, niet afgehaald worden tot 16.45 uur om zo de groep niet te storen. Wij hopen hiervoor op begrip!

Leerlingen die om 17 uur niet afgehaald worden, gaan dan ook naar de turnzaal waar er opvang is tot 18.15 uur. Er wordt ook een computerklas ingericht voor de oudste klassen.

Per begonnen half uur wordt er €1,20 per half uur aangerekend. Bij vertrek met de ouders kom de leerling naar de toezichter om goedenavond te zeggen en de leerling wordt dan uitgescand. Voor de opvang en studie wordt dus volgende dagelijkse vergoeding gevraagd :

Morgenopvang

            7.00 tot 8.00 uur

            7.30 tot 8.00 uur

Avondopvang + studie

            tot 16.45 (vrijdag tot 15.45 uur)

            tot 17.15 (vrijdag tot 16.15 uur)

            tot 17.45 (vrijdag tot 16.45 uur)

            tot 18.15 (vrijdag tot 17.15 uur)

            vrijdag tot 17.45

            vrijdag tot 18.15

Woensdag

            12.30 tot 13.00 uur

€ 2,40

€ 1,20

€ 1,20

€ 2,40

€ 3,60

€ 4,80

€ 6

€ 7,20

€ 1,20

Bij laattijdige afhaling : € 5 per begonnen 15 min

Tussen de middag wordt er €1,50 betaald voor de opvang de hele middag. Wie naar huis gaat, kan pas om 12.40u terug binnen op school, wie eerder komt zal ook middagopvang betalen.

Er wordt hiervoor een maandelijkse rekening meegegeven.

Woensdagmiddagopvang

Op schriftelijke vraag van de ouders worden de leerlingen per bus, zowel uit de kleuter- als uit de lagere afdeling naar de dienst Buitenschoolse Opvang gebracht, ofwel in de Oude Veurnestraat, ofwel in de Augustijnenstraat tot 18.30 uur.

Prijs per kind : bus naar buitenschoolseopvang          € 3

Eenmaal ter plaatse vallen de leerlingen onder de verantwoordelijkheid van de dienst Buitenschoolse Opvang. Meer info op www.buitenschoolseopvangieper.be

De verantwoordelijke van deze dienst is mevrouw Martine Verschoot. Zij is te bereiken op het telefoonnummer 0478/58.13.70

                 14.8. Bewegingsopvoeding

Elke leerling moet deelnemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Er is enkel vrijstelling mogelijk op basis van een doktersattest.

In onze school dragen alle leerlingen van de lagere school tijdens de gymles

-          witte gymschoenen

-          zwarte of blauwe short

-          gymtruitje met het logo van onze school.  Ze zijn van degelijke kwaliteit en kosten slechts € 8,00.

Ze zijn te verkrijgen in 3 maten bij de turnleerkrachten (ook via klastitularis aan te vragen)


                 14.9. Afspraken i.v.m. zwemmen


Het decreet van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bepaalt dat de leerlingen in de basisschool gedurende één schooljaar gratis kunnen gebruik maken van het zwemonderricht. Dit komt toe aan de leerlingen uit het zesde leerjaar. Leerlingen uit het zesde leerjaar die al een jaar genoten hebben van het gratis zwemonderricht kunnen geen tweede maal aanspraak maken op deze gunstmaatregel.

Voor het zwemmen : een zwembroek, geen zwemshort

(zie toegelaten zwemkledij  www.ieper.be/stedelijk-zwembad)

       - de prijs voor een zwembeurt (bus inbegrepen) : € 2,50

       - de prijs voor een zwembeurt met abonnement:  € 1,50